Ministerstvo zemědělství: Nařízení vlastníkům lesů (Veřejná vyhláška)

15.9.2017 

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), vydává s odkazem na ustanovení § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následující

opatření obecné povahy:

1. Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky - v lesních porostech dřevin rodu smrk (Picea spec.) a borovice (Pinus spec.) a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých, b) zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření.

2. Nařízení uvedené v odstavci 1. se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy v jejich ochranných pásmech, a dále na těžby mimořádné.

3. Nařízení uvedené v odstavci 1 písm. a) platí do 31. prosince 2017, nařízení uvedené v odstavci 1 písm. b) platí do 31. března 2018.

4. Toto opatření obecné povahy je závazné ode dne nabytí jeho účinnosti.

Návrh odůvodnění:

Nepříznivé klimatické podmínky, zejména dlouhodobý srážkový deficit, přivodily oslabení vitality a odolnosti zvláště jehličnatých lesních porostů prakticky na celém území České republiky. To má za následek přemnožení hmyzích škůdců lesních porostů (podkorního hmyzu), které v některých krajích dosáhlo již kalamitního stavu. Část území České republiky byla navíc před nedávnem postižena větrnou smrští, která má rovněž za následek rozsáhlé kalamitní poškození lesních porostů.

Ad 1) Rozsah přemnožení hmyzích škůdců lesních porostů a větrná kalamita jsou mimořádnými okolnostmi, resp. nepředvídanými škodami ve smyslu ustanovení § 32 odst. 2 lesního zákona. Za takové situace je orgán státní správy lesů oprávněn nařídit vlastníkům lesů opatření k odstranění nebo ke zmírnění jejich následků, v dané souvislosti konkrétně zastavení jiných těžeb, než těžeb nahodilých [§ 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona] a stanovit rozsah a termín jejich zpracování. 55197/2017-MZE-16212 2 Zmíněnou kalamitou jsou nejvíce postiženy smrkové a borové porosty, proto se nařízení vztahuje pouze na dřeviny rodu smrk (Picea spec.) a borovice (Pinus spec.). Vzhledem k tomu, že kalamitní situace v lesích se týká v různé míře prakticky celého území České republiky, je orgánem státní správy lesů, věcně příslušným k nařízení opatření Ministerstvo zemědělství, a to podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. a) lesního zákona. Nahodilé těžby budou všemi vlastníky lesů i nadále plynule zpracovávány tak, jak to předpokládá ustanovení § 33 odst. 1, věta prvá, lesního zákona. Zpracováním nahodilých těžeb se v rámci tohoto opatření rozumí vytěžení stromů napadených hmyzími škůdci, ale i stromů poškozených (polomů), vyvrácených apod., a dále včasné provedení opatření vedoucích k účinnému zahubení podkorního hmyzu (kůrovců), který se pod kůrou napadených stromů vyvíjí. Realizaci tohoto opatření v celém rozsahu je vlastník lesa povinen zabezpečit ve stanoveném termínu buďto vlastními silami a prostředky, nebo smluvně zajištěnými dodavatelskými kapacitami.

Ad 2) Opatření ad 1) se nevztahuje na lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem, které jsou v působnosti Ministerstva životního prostředí. Opatření ad 1) se nevztahuje na těžby mimořádné [§ 2 písm. o) lesního zákona] a rovněž na těžbu vánočních stromků.

Ad 3) Platnost opatření obecné povahy se stanoví v případě odstavce 1 písm. a) do 31. prosince 2017, nařízení uvedené v odstavci 1 písm. b) platí do 31. března 2018.

Ad 4) Opatření obecné povahy nabývá podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, a to z důvodu hrozby vážné újmy veřejnému zájmu představované dalším šířením kalamitně přemnoženého podkorního hmyzu v případě, že nedojde ke zpracování nahodilých těžeb v uvedených termínech. Návrh poučení: Podle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu mohou proti tomuto návrhu opatření obecné povahy podat vlastníci lesů písemné odůvodněné námitky, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu. Námitky se podávají k Ministerstvu zemědělství, Odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů.

Návrh účinnosti:

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky (§ 173 odst. 1 správního řádu).

Ing. Petr Bureš ředitel odboru, v z. Ing. František Pásek

 

Zpráva Ministerstva zemědělství viz příloha.

Přilohy